Οδηγος Πλευσης για Μεταπτυχιακες Σπουδες

Share this | Μοιραστείτε το
Πηγή Δημοσίευσης: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/03/2011
Οδηγος Πλευσης για Μεταπτυχιακες Σπουδες

 Οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν ήδη κατακτήσει την τέταρτη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των πτυχιούχων (ποσοστό 93% στις έρευνες) θεωρεί ανεπαρκές το βασικό πτυχίο. Περίπου 85.000 απόφοιτοι των ελληνικών Ιδρυμάτων αναζητούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα τα πρόσθετα προσόντα που πιστεύουν ότι θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Από αυτούς οι 60.000 συμμετέχουν σε προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπου 25.000 υπολογίζονται οι Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές του εξωτερικού. Το Σπουδάζω παρουσιάζει σήμερα ένα συνοπτικό οδηγό πλεύσης σε μαθητές και φοιτητές που θέλουν να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα. Βασική πηγή του αφιερώματος υπήρξε η έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία επιμελήθηκε η σύμβουλος Σταδιοδρομίας Παρασκευή Κακαρούχα

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρεται στο χρόνο πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών. Κάθε απόφαση έχει ασφαλώς πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα , απαντούν στο ερώτημα οι σύμβουλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζοντας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων μερικά σενάρια:

Αν κάποιος πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές αμέσως μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου:

 • Αποκτά σε νεαρή ηλικία αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Δεν προλαβαίνει να δοκιμαστεί στον εργασιακό στίβο, να αυτοαξιολογηθεί και να γνωρίσει τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας

 Αν κάποιος πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων:

 • Ολοκληρώνει έναν ακαδημαϊκό κύκλο προτού αναλάβει άλλου είδους υποχρεώσεις και πριν να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
 • Δεν διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και ωριμότητα, ώστε να επιλέξει το πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του ή και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 Αν κάποιος πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές μερικά χρόνια μετά την αποφοίτηση και ενώ έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή και έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία ή και έχει διευθετήσει οικογενειακά ή άλλα ζητήματα:

 • Έχει σαφέστερη αντίληψη των δυνατοτήτων του, αλλά και των αξιώσεων της αγοράς εργασίας.
 • Έχει απομακρυνθεί από το ακαδημαϊκό περιβάλλον και ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες εστίασης (διαχείρισης των πολλαπλών ρόλων ως φοιτητή εργαζομένου οικογενειάρχη).

 Αν κάποιος πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές παράλληλα με την εργασία:

 • Ενισχύει ταυτόχρονα τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό του φάκελο, διατηρεί την επαφή του και με τα δύο περιβάλλοντα, χρηματοδοτεί τις σπουδές με το εισόδημα από την εργασία του.
 • Χρειάζεται υψηλές δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, αυτοελέγχου, προσήλωσης σε στόχους και ευελιξίας. Οι εργοδότες συχνά δέχονται με επιφυλακτικότητα τέτοιες πρωτοβουλίες.

 

Πού να πραγματοποιήσει κάποιος μεταπτυχιακές σπουδές

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης προϋποθέτει ορισμένα τυπικά προσόντα, τα οποία συνήθως ορίζονται στη σχετική προκήρυξη, αλλά και δεξιότητες που υπονοούνται ή αναφέρονται ρητά στις αποφάσεις των αρμόδιων τμημάτων και στις προσκλήσεις υποψηφίων. Επίσης, συχνά ζητείται από τους υποψηφίους να καταγράψουν τα κίνητρα που κατευθύνουν τις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές επιδιώξεις τους, μέσω μιας ελεύθερης ή δομημένης αυτοηεριγραφικής έκθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Είτε ζητείται από τη σχετική πρόσκληση είτε όχι , επισημαίνουν οι σύμβουλοι Σταδιοδρομίας του Καποδιστριακού, καθήκον κάθε ενδιαφερομένου είναι να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές του, να συνειδητοποιήσει τα ισχυρά και τα λιγότερο ισχυρά χαρακτηριστικά του, να εντοπίσει τις δεξιότητές του και να κατανοήσει τα κίνητρά του. Κατά τη διαδικασία της τυπικής, αλλά και της ουσιαστικής προετοιμασίας της υποψηφιότητάς του, ο ενδιαφερόμενος θα έχει την ευκαιρία να ανατρέξει στα επιτεύγματά του και στις προηγούμενες "επενδύσεις" του, καθώς και να θέσει με ενάργεια και ρεαλισμό τους προσεχείς στόχους του. 

Πώς θα επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Η συνηθέστερη δυσκολία που συναντούν οι πτυχιούχοι όταν ξεκινούν την αναζήτηση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της αρεσκείας τους σχετίζεται με την ανίχνευση και την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης. Τα τελευταία χρόνια οι πηγές πολλαπλασιάζονται, γεγονός που διευκολύνει μεν την πρόσβαση στην πληροφορία, δυσχεραίνει όμως την αποκωδικοποίηση και την κριτική αφομοίωσή της.

Οι πηγές στις οποίες μπορεί κανείς να ανατρέξει για να λάβει πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα ποικίλλουν σε μορφή και εγκυρότητα. Εναπόκειται στην κρίση κάθε ενδιαφερομένου η επιλογή της πηγής που θα εμπιστευθεί, ακόμη και η διασταύρωση της πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών πηγών, όπως είναι οι ιστοσελίδες των τμημάτων, τα Γραφεία Διασύνδεσης, οι οδηγοί σπουδών, οι πρεσβείες και τα Μορφωτικά Ιδρύματα των άλλων χωρών, οι σύλλογοι φοιτητών και αποφοίτων. Αφού εντοπιστούν οι κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, ο ενδιαφερόμενος αρχίζει να εξειδικεύει την έρευνά του για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα. Σε αυτό το στάδιο, ο υποψήφιος εστιάζει το ενδιαφέρον του σε πτυχές των προγραμμάτων, που θα του επιτρέψουν να τα αξιολογήσει και να διακρίνει όσα μπορεί πραγματικά να προσεγγίσει.

Μερικά από τα θέματα που ελκύουν την προσοχή των ενδιαφερομένων σε αυτή τη φάση είναι τα εξής:

 • Κατάταξη φήμη προγράμματος (τμήματος Ιδρύματος)        
 • Κρίσιμες ημερομηνίες (προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής, έναρξη μαθημάτων)
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής
 • Φορέας λειτουργίας (διατμηματικά, διαίδρυματικά, διακρατικά προγράμματα)
 • Διδακτικό προσωπικό αναλογία διδασκόντων φοιτητών
 •  Διάρκεια σπουδών (2 6 εξάμηνα) Οργάνωση σπουδών (ερευνητικές κατευθύνσεις, μαθήματα, ωράριο, τόπος)
 • Υποχρεώσεις σπουδαστών (παρακολούθηση, εκπόνηση επιμέρους εργασιών, παρουσιάσεις, συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, πρακτική άσκηση, εκπόνηση και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας)
 • Τίτλος σπουδών (MA, MSc, MBA, ΜΙΕχ, MAcc, MFin, MEng, LLM, MEd, MPhill, PhD)
 • Κόστος σπουδών (0-15.000 ευρώ)
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης (π.χ. υποτροφίες, απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα, φοιτητικά δάνεια)
 • Επίσημη γλώσσα (ελληνική ή και αγγλική) Υπηρεσίες Ιδρύματος (π.χ. εγκαταστάσεις, πρόσβαση, φοιτητική μέριμνα)
 • Ευκαιρίες για συνέχιση σπουδών (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)
 • Προοπτικές απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

 

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Οι επιτροπές μελών ΔΕΠ που διοικούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα εφαρμόζουν πλήθος κριτηρίων βάσει των οποίων προσελκύουν και επιλέγουν τους υποψηφίους, τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει εγκαίρως και με κάθε λεπτομέρεια, αν θέλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τη δοκιμασία της αξιολόγησης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που παρατίθενται καλύπτουν ευρύ φάσμα προκηρύξεων που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι η επιτροπή του εκάστοτε προγράμματος μπορεί να ορίζει άλλα προσόντα ή δικαιολογητικά ως υποχρεωτικά και άλλα ως επιθυμητά, ενώ μερικά από τα προσόντα ή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κατάλογο μπορεί να μην απαιτούνται.

 • Αναγνωρισμένος βασικός τίτλος (ή τουλάχιστον βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
 • Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον Λίαν Καλώς )
 • Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα (κυρίως για πτυχιούχους μη συναφών με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού τμημάτων ή και αποφοίτους ΤΕΙ)
 • Επίδοση σε πτυχιακή εργασία
 • Γραπτές εξετάσεις σε συναφή γνωστικά αντικείμενα (συνήθως προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία)
 • Ξένη γλώσσα με επάρκεια (βασική ευρωπαϊκή)
 • Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται και σε ξένη γλώσσα ή προσκομίζουν συγκεκριμένη βαθμολογία σε εξετάσεις φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας
 • Συστατικές επιστολές (από καθηγητές μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ή και εργοδότες)
 • Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Μεταπτυχιακού Αξιολόγησης
 • Επαγγελματική εμπειρία ερευνητικά ενδιαφέροντα ειδικά προσόντα (αξιολόγηση χαρτοφυλακίου ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αναφορά εργασιών, δημοσιεύσεων, προϋπηρεσίας κ.ά., που ενισχύουν την υποψηφιότητα)
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση προσωπική δήλωση έκθεση κινήτρων ενδιαφερόντων (ελεύθερο ή δομημένο κείμενο)
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα άδεια παραμονής εργασίας (για εξωτερικό)

 

Τα μεταπτυχιακά σε αριθμούς

 •  

  480 προγράμματα προσφέρονται από ελληνικά τριτοβάθμια Ιδρύματα

 • 60.000 συμμετέχουν σε προγράμματα στην Ελλάδα
 • 25.000 φοιτούν σε προγράμματα του εξωτερικού
 • 93% των αποφοίτων θεωρεί ανεπαρκή το βασικό τίτλο σπουδών
 • 16% των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου και 24% των αποφοίτων ΑΕΙ ΤΕΙ παραμένουν άνεργοι 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
 • 10πλάσιες έως 20πλάσιες είναι οι αιτήσεις σε σχέση με τις προσφερόμενες θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα
 • 15-30 είναι οι εισακτέοι ανά προκήρυξη θέσεων
 • Σε 1 μεταπτυχιακό ανά περίοδο έχει δικαίωμα φοίτησης κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής